Shri Shiv Chalisa Lyrics – Path

The Shiv Chalisa, a devotional hymn dedicated to Lord Shiva, holds a special place in the hearts of millions of devotees across the globe. This revered chant is not just a mere set of verses; it is a profound expression of love, adoration, and respect towards the deity who embodies the very essence of destruction and regeneration within the universe. Lord Shiva, also known as Mahadev, is one of the principal deities of Hinduism, worshipped as the transformer and protector within the Trimurti, the Hindu trinity that includes Brahma and Vishnu. The Shiv Chalisa encapsulates the multifaceted persona of Lord Shiva through its 40 verses (Chalisa means “forty” in Hindi), each verse narrating his greatness, his mystique, and the deep symbolism associated with him.

In this blog post, we delve into the mystical world of the Shiv Chalisa Lyrics, exploring its historical origins, spiritual significance, and the profound impact it has on devotees’ lives. Whether you are a long-time devotee of Lord Shiva or someone newly curious about Hindu devotional practices, the Shiv Chalisa offers a window into the soulful practices that have guided spiritual seekers for centuries. Join us as we embark on this spiritual journey, uncovering the layers of meaning within the Shiv Chalisa and discovering how this powerful hymn continues to resonate with people across different walks of life, offering solace, strength, and a deeper connection to the divine.

Shani Chalisa LyricsGanesh Chalisa Lyrics
Durga Chalisa LyricsHanuman Chalisa Lyrics
Krishna Chalisa LyricsKhatu Shyam Chalisa
Baglamukhi ChalisaSarawati Chalisa Lyrics

Shiv Chalisa

Jai Ganesh Girija Suvan
Mangal Mul Sujan
Kahat Ayodhya Das
Tum Dey Abhaya Varadan

Jai Girija Pati Dinadayala
Sada Karat Santan Pratipala
Bhala Chandrama Sohat Nike
Kanan Kundal Nagaphani Ke

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye
Mundamala Tan Chhara Lagaye
Vastra Khala Baghambar Sohain
Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain

Maina Matu Ki Havai Dulari
Vama Anga Sohat Chhavi Nyari
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari
Karat Sada Shatrun Chhayakari

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise
Sagar Madhya Kamal Hain Jaise
Kartik Shyam Aur Gana rauo
Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Kauo

Devan Jabahi Jaya Pukara
Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara
Kiya Upadrav Tarak Bhari
Devan Sab Mili Tumahi Juhari

Turata Shadanana Apa Pathayau
Luv nimesh Mahi Mari Girayau
Apa Jalandhara Asura Sanhara
Suyash Tumhara Vidit Sansara

Tripurasur Sana Yudha Machai
Sabhi Kripakar Lina Bachai
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari
Purahi Pratigya Tasu Purari

Darpa chod Ganga thabb Aayee
Sevak Astuti Karat Sadahin
Veda Nam Mahima Tav Gai
Akatha Anandi Bhed Nahin Pai

Pragati Udadhi Mantan te Jvala
Jarae Sura-Sur Bhaye bihala
Mahadev thab Kari Sahayee,
Nilakantha Tab Nam Kahai

Pujan Ramchandra Jab Kinha
Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari
Kinha Pariksha Tabahin Purari

Ek Kamal Prabhu Rakheu goyee
Kushal-Nain Pujan Chahain Soi
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar
Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var

Jai Jai Jai Anant Avinashi
Karat Kripa Sabake Ghat Vasi
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai
Bhramat Rahe Man Chain Na Avai

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro
Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro
Lai Trishul Shatrun Ko Maro
Sankat Se Mohin Ana Ubaro

Mata Pita Bhrata Sab Hoi
Sankat Men Puchhat Nahin Koi
Swami Ek Hai Asha Tumhari
Ai Harahu Ab Sankat Bhari

Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin
Arat jan ko peer mitaee,
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari
Shambhunath ab tek tumhari

Dhana Nirdhana Ko Deta Sadaa Hii
Jo Koi Jaanche So Phala Paahiin
Astuti Kehi Vidhi Karon Tumhaarii
Kshamahu Naatha Aba Chuuka Hamaarii

Shankar Ho Sankat Ke Nashan
Vighna Vinashan Mangal Karan
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan
Sharad Narad Shisha Navavain

Namo Namo Jai Namah Shivaya
Sura Brahmadik Par Na Paya
Jo Yah Patha Karai Man Lai
To kon Hota Hai Shambhu Sahai

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari
Patha Karai So Pavan Hari
Putra-hin Ichchha Kar Koi
Nischaya Shiva Prasad Tehin Hoi

Pandit Trayodashi Ko Lavai
Dhyan-Purvak Homa Karavai
Trayodashi Vrat Kare Hamesha
Tan Nahin Take Rahe Kalesha

Dhuupa Diipa Naivedya Chadhaave
Shankara Sammukha Paatha Sunaave
Janma Janma Ke Paapa Nasaave
Anta Dhaama Shivapura Men Paave

Doha

Nitya Nema kari Pratahi
Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana
Purna Karahu Jagadisha

As we draw our exploration of the Shiv Chalisa to a close, it’s clear that this sacred hymn is much more than a set of verses in praise of Lord Shiva. It is a spiritual beacon that illuminates the path to inner peace, devotion, and enlightenment for countless souls around the world. Through its profound verses, the Shiv Chalisa not only venerates the mighty deity, Lord Shiva, in his various forms and narratives but also encapsulates the essence of bhakti (devotion) that transcends the mundane to reach the divine. This hymn, with its deep philosophical underpinnings and lyrical beauty, invites us to look within and discover the Shiva consciousness that resides in all of us – a state of grace where the ego dissolves, and pure awareness remains.

In this concluding section, we reflect on the timeless relevance of the Shiv Chalisa in the modern world, where chaos and turmoil often cloud our judgment and peace of mind. We’ll explore how the teachings and the tranquil chant of the Shiv Chalisa can serve as a spiritual anchor, guiding us through life’s storms with grace and fortitude. Whether you seek solace, strength, or a deeper connection with the divine, the Shiv Chalisa offers a path to transcend the transient and experience the eternal bliss of oneness with the universe. Join us in embracing the profound wisdom of the Shiv Chalisa, as we journey towards spiritual awakening and an unshakeable bond with the divine.

Leave a Reply